Různorodá data a jejich zpracování

Získejte přehlednou databázi díky strukturovaným informacím zapsaných do strojově čitelné podoby.

Díky přehledu v datech se k potřebným informacím dostanete nesrovnatelně rychleji něž v tištěných dokumentech, papírových výkresech nebo obrázcích. Data tak využijete efektivněji a zamezíte chybovosti lidského faktoru.

Výzvy, které nastávají při práci s různorodými daty

Unifikace

vstupů a výstupů dle typu dat.

Procesy

předem nastavené, řízené přímo systémem

Datově

podložené rozhodování díky Business Inteligence.

Jaké benefity nabízí přehled v datech

Urychlení práce a vyhledání relevantních podkladů je klíčové pro přijetí správných rozhodnutí u každého stavebního projektu.

Zvyšuje přínosy CDE

Úzké propojení se společným datovým prostředím (CDE) je přínosné pro rozšíření práce s projektovými informacemi.

Evidence podrobných dat o projektu

Detailní informace o průběhu stavebního projektu jsou přehledně uloženy a uspořádány na jednom místě.

Snadné využití dat pro řízení stavby

Jakékoliv informace jsou ihned k dohledání. To umožňuje jejich rychlé sdílení a přijímání efektivnějších rozhodnutí v oblasti řízení stavby.

Zrychlení práce úspora času a  konkurenceschopnost

Přehlednější rozhraní snižuje nároky na časovou dotaci a šetří tak i finanční prostředky. Inovativní přístup v nakládání s daty zároveň představuje velkou konkurenční výhodu.

Snížení rizik na stavbě

Snížení faktoru lidské chybovosti představuje významné bezpečnostní opatření, které omezuje rizika na stavbě ve všech fázích projektu, a to díky novému rozměru plánování.

Integrace do stávajících systémů

Implementace našeho softwaru neznamená změnu všech nástrojů, které aktuálně používáte ve vaší společnosti. PROCONOM lze díky OpenAPI snadno propojit se stávajícími systémy.

Přehledný databázový systém a zpracování různorodých dat

Rozdílná podoba dat rozmístěná v různých souborech nebo systémech může představovat problém pro přehlednost projektu a řízení stavby. Hledání potřebných detailů je snažší díky nastavení podoby dat na začátku projektu a řízení procesů přímo systémem.

Naše řešení proto nabízí unifikaci těchto dat již při zadávání do systému. Totéž platí i u výstupů. Stavební partneři i investor ocení rozhodování založené na datových podkladech.

Digitalizace

Moduly PROCONOM přináší komplexní řešení

Software PROCONOM nabízí efektivní řízení různorodých dat v každé části stavebního projektu. Jaké oblasti naše moduly pokrývají?

E

ESD

Elektronický stavební deník (hlavní i pro části projektu) včetně všech povinných údajů. K dispozici je funkce pořizování fotografií pomocí mobilní aplikace a převádění hlasového vstupu na textové formy.

E

Rozpočet

Tvorba, evidence a práce s rozpočty s možností tvorby vlastní kalkulace položek. Součástí systému jsou i cenové databáze OTSKP.

E

ZBV

Umožňuje vytvářet změnové listy a položky, zařadit změnová množství do změnových skupin a obsahuje tiskové sestavy, týkající se změnového řízení.

E

Měření

Umožňuje na bázi denního nebo měsíčního pohledu zaznamenávat naměřené množství položky. Možnost automatického použití pro generování zjišťovacích protokolů. Vše koresponduje s Metodikou měření od SFDI (1. vydání, 05/2019).

E

Prostavěnost

Nástroj pro zjišťovací protokoly, které slouží jako podklad k fakturaci. U jednotlivých položek lze zadávat jejich
prostavěnost ručně nebo poloautomaticky. Je možné využít automatickou tvorbu na základě záznamu o měření položek

E

Fakturace

Administrace faktur, které mohou být automaticky generovány na základě prostavěnosti. Faktury lze také vytvořit ručně (např. zálohové faktury).

E

Tenderování

Intuitivní tenderovací nástroj pro objednatele i subdodavatele, podporující efektivní správu, transparentnost a zjednodušenou komunikaci v reálném čase.

E

BOZP

Umožňuje vytvářet protokoly z kontrol bezpečnosti na stavbě. Lze také vytvořit seznam kontrolovaných činností a v návaznosti na výsledek kontroly připravit úkoly vedoucí k nápravě, jejichž splnění je v následujícím protokolu kontrolováno.

E

Reklamace

Reklamační agenda v digitalizované podobě, která umožňuje administraci celého procesu od založení případu přes
doplnění potřebných informací až po zaslání výzvy zhotoviteli stavby.

E

Docházka

Nástroj ke sběru informací o vytížení pracovníků na jednotlivých projektech, který zároveň poslouží pro automatickou tvorbu podkladů pro mzdové účetní.

E

Harmonogram

Základní objektová struktura projektu, kterou lze členit na činnosti a milníky. Splňuje metodiku pro časové řízení stavebních zakázek.

E

Finanční plán

Zohledňuje data z rozpočtu ve formě stavebních objektů, jejich cen a harmonogramu. Plánování čerpání finančních zdrojů po objektech a násled né porovnání s realitou zjišťovacích protokolů.

Napište si o konzultaci


    Souhlasím se zpracováním osobních údajů