Různorodá data a jejich zpracování

Získejte přehlednou databázi díky strukturovaným informacím zapsaných do strojově čitelné podoby.

Díky přehledu v datech se k potřebným informacím dostanete nesrovnatelně rychleji něž v tištěných dokumentech, papírových výkresech nebo obrázcích. Data tak využijete efektivněji a zamezíte chybovosti lidského faktoru.

Výzvy, které nastávají při práci s různorodými daty

Unifikace

vstupů a výstupů dle typu dat.

Procesy

předem nastavené, řízené přímo systémem

Datově

podložené rozhodování díky Business Inteligence.

Jaké benefity nabízí přehled v datech

Urychlení práce a vyhledání relevantních podkladů je klíčové pro přijetí správných rozhodnutí u každého stavebního projektu.

Zvyšuje přínosy CDE

Úzké propojení se společným datovým prostředím (CDE) je přínosné pro rozšíření práce s projektovými informacemi.

Evidence podrobných dat o projektu

Detailní informace o průběhu stavebního projektu jsou přehledně uloženy a uspořádány na jednom místě.

Snadné využití dat pro řízení stavby

Jakékoliv informace jsou ihned k dohledání. To umožňuje jejich rychlé sdílení a přijímání efektivnějších rozhodnutí v oblasti řízení stavby.

Zrychlení práce úspora času a konkurenceschopnost

Přehlednější rozhraní snižuje nároky na časovou dotaci a šetří tak i finanční prostředky. Inovativní přístup v nakládání s daty zároveň představuje velkou konkurenční výhodu.

Snížení rizik na stavbě

Snížení faktoru lidské chybovosti představuje významné bezpečnostní opatření, které omezuje rizika na stavbě ve všech fázích projektu, a to díky novému rozměru plánování.

Integrace do stávajících systémů

Implementace našeho softwaru neznamená změnu všech nástrojů, které aktuálně používáte ve vaší společnosti. PROCONOM lze díky OpenAPI snadno propojit se stávajícími systémy.

Přehledný databázový systém a zpracování různorodých dat

Rozdílná podoba dat rozmístěná v různých souborech nebo systémech může představovat problém pro přehlednost projektu a řízení stavby. Hledání potřebných detailů je snažší díky nastavení podoby dat na začátku projektu a řízení procesů přímo systémem.

Naše řešení proto nabízí unifikaci těchto dat již při zadávání do systému. Totéž platí i u výstupů. Stavební partneři i investor ocení rozhodování založené na datových podkladech.

Digitalizace

Moduly PROCONOM přináší komplexní řešení

Software PROCONOM nabízí efektivní řízení různorodých dat v každé části stavebního projektu. Jaké oblasti naše moduly pokrývají?
E

CDE (společné datové prostředí)

CDE (Common Data Environment) neboli společné datové prostředí je základním kamenem digitalizace stavebnicví. Bez něj se v implementaci metody BIM neobejdete. Digitalizace stavebnictví znamená přehled v datech, která s projektem souvisí. CDE propojuje kompletní dokumentaci, auditní stopu a pracovní procesy projektu na jednom místě.
E

ESD (Elektronický stavební deník)

Elektronický stavební deník (hlavní i pro části projektu) včetně všech povinných údajů. K dispozici je funkce pořizování fotografií pomocí mobilní aplikace a převádění hlasového vstupu na textové formy.
Samozřejmostí jsou funkce zápis a úpravy prováděných prací, nastavení pracovníků a mechanizace, vazba na další dokumenty ad.

E

DMS (Document Management System)

Základní nástroj CDE, kde lze pracovat se soubory, 2D/3D vizualizací projektu nebo BIM dokumentací. Navíc obsahuje např. porovnání verzí, digitální podepisování nebo hloubkové vyhledávání.

E

Workflow

Modul Workflow je klíčové CDE prostředí na správu pracovních toků, jejich úpravu a automatizaci dílčích pracovních úkonů s napojením na DMS a Úkoly. Zohledňuje řízení úkolů, procesů a pracovníků.
E

Audit

Umožňuje sledovat aktivitu jednotlivých uživatelů a změn, které vytvořili. Nechybí možnost snadného zobrazení prováděných změn a vazba na funkce ESD a úkoly. Samozřejmostí je export auditní stopy do Excelu.
E

2D/3D prohlížeč a tvorba rozpočtu z 3D modelu

Umožňuje zobrazovat projektovou dokumentaci v různých souvislostech. Dokáže přečíst přes 60 různých typů formátů souborů. Pro funkci tvorba rozpočtu musí 3D model obsahovat negrafické informace nad elementy. Ty je možné dle jednotlivých kategorií provázat na položky rozpočtu z cenové soustavy a automaticky vytvořit soupis prací včetně výkazu výměr.

E

Rozpočet

Tvorba, evidence a práce s rozpočty s možností tvorby vlastní kalkulace položek. Součástí systému jsou i cenové databáze OTSKP.
E

ZBV (Změna během výstavby)

Umožňuje vytvářet změnové listy a položky, zařadit změnová množství do změnových skupin a obsahuje tiskové sestavy, týkající se změnového řízení.

E

Měření

Umožňuje na bázi denního nebo měsíčního pohledu zaznamenávat naměřené množství položky. Možnost automatického použití pro generování zjišťovacích protokolů. Vše koresponduje s Metodikou měření od SFDI.

E

Prostavěnost

Nástroj pro zjišťovací protokoly, které slouží jako podklad k fakturaci. U jednotlivých položek lze zadávat jejich prostavěnost ručně nebo poloautomaticky. Je možné využít automatickou tvorbu na základě záznamu o měření položek
E

Fakturace

Administrace faktur, které mohou být automaticky generovány na základě prostavěnosti. Faktury lze také vytvořit ručně (např. zálohové faktury).
E

Harmonogram

Základní objektová struktura projektu, kterou lze členit na činnosti a milníky. Splňuje metodiku pro časové řízení stavebních zakázek.
E

Finanční plán

Zohledňuje data z rozpočtu ve formě stavebních objektů, jejich cen a harmonogramu. Plánování čerpání finančních zdrojů po objektech a násled né porovnání s realitou zjišťovacích protokolů.
E

Inventář

Slouží ke správě inventáře na stavbě. Umožňuje evidovat u strojů a nářadí výpůjčky. Snadné sledování vypůjčení a vrácení položky inventáře.
E

Business Inteligence

Ideální doplněk pro CDE. Data jsou sbírána pomocí CDE a BI je následně vyhodnocuje. Reporty mohou nahradit statické tiskové sestavy, které nejsou interaktivní a aktuální.

E

Reklamace

Reklamační agenda v digitalizované podobě, která umožňuje administraci celého procesu od založení případu přes doplnění potřebných informací až po zaslání výzvy zhotoviteli stavby.
E

Docházka

Nástroj ke sběru informací o vytížení pracovníků na jednotlivých projektech, který zároveň poslouží pro automatickou tvorbu podkladů pro mzdové účetní.
E

BOZP

Umožňuje vytvářet protokoly z kontrol bezpečnosti na stavbě. Lze také vytvořit seznam kontrolovaných činností a v návaznosti na výsledek kontroly připravit úkoly vedoucí k nápravě, jejichž splnění je v následujícím protokolu kontrolováno.
E

Napojení IoT

Umožňuje připojení a sběr dat ze senzorů na staveništi. Aktuálně podporujeme napojení meteostanice vč. jejího pronájmu.
E

TenderPack - výběrová řízení

Ve spojení se softwarem Proconom zajistíte, že každá zakázka bude realizována v souladu s harmonogramem a rozpočtem. Více modulu na výběrová řízení zde.
Dostupné ke všem verzím softwaru v tabulce níže, cena se stanovuje v rámci celkové obchodní nabídky.

Přehled licenčních možností dle jednotlivých modulů najdete zde.

Zanechte nám kontakt,
rádi se Vám ozveme


    Souhlasím se zpracováním osobních údajů