Jaké služby vám Proconom nabízí

Digitalizace stavebnictví má se samotným procesem výstavby poměrně mnoho společného. Stejně jako stavba potřebuje digitalizace pevné základy (zavedení technologie a strategie), důkladné plánování (výběr vhodných softwarových modulů a nástrojů), správné materiály (hardwarovou a softwarovou infrastrukturu) a zkušené odborníky (IT a digitální specialisty) pro úspěšné dokončení. Od toho je tu náš tým, aby vám s úspěšnou digitalizací pomohl.

Proconom není jen o softwaru

Kromě softwaru poskytujeme celé portfolio služeb. Jsme si totiž vědomi, že nástroj sám o sobě není samospásný. Pokud nebudete vědět, jak s ním pracovat a k čemu je BIM, úspěšný projekt nedokončíte. Jako správný partner poskytujeme plnou podporu jak během implementace, tak i v ostrém provozu.

Eliminujeme potíže stavebního průmyslu

S příchodem něčeho nového vždy vyvstanou obavy, nebo dokonce odpor. Některým zaměstnancům a vedoucím pracovníkům se zaběhlá rutina špatně překračuje a přijetí digitalizace se tak může zpomalit. Proto vám rádi pomůžeme s nasazením přímo ve vaší firmě, vyškolíme vás i vaše kolegy, odřídíme pilotní projekty a zajistíme koordinaci kvalitního zpracování dat.

Nejistota pracovníků

Cože? Nový systém? Budu ho schopen ovládat? Takové otázky chceme rozptýlit co nejdříve díky sofistikovaným školením našich kolegů, kteří pomáhají s implementací a mají zkušenosti z řady projektů.

Na vlně digitalizace

Problémem může být i pochopení digitalizace. Informujeme o všech přínosech a skutečnostech tak, aby si byl každý vědom benefitů, které z digitalizace plynou. Digitalizace usnadňuje a zefektivňuje práci každého jednotlivce. Však také, co cennějšího než čas máme?

Ostrý provoz

Školení se od reality může lišit. Proconom vás ve vodách digitalizace ale nenechá. Jsme tu stále jako vaše pevná podpora i po finálním nasazení. Rádi vám poradíme v konkrétních případech a vyřešíme s vámi potenciální problémy.

Proconom vám pomůže s daty

Máme potebné odborníky na problematiku BIMu a digitalizace stavebnictví. Máme zkušenosti s EIR, BEP, BIM protokolem a dalšími dokumenty, které jsou pro úspěšný proces digitalizace potřebné. Zajistíme plnou funkčnost metody BIM i na vašem projektu.

Manažer BIM (Manažer informačního modelování budov)

Pozice Manažera BIM je v každém (pilotním) projektu klíčová, protože zahajuje a řídí projekt zavedení metody BIM včetně CDE v organizaci. Spravuje požadavky na zpracovávaná data a zajistí úplnost podkladů potřebných k plánování. Definuje pravidla, jak informace v projektu využít,   aby došlo k naplnění benefitů digitalizace projektu.

 

 • Analyzuje příležitosti pro využití metody BIM a stanovuje vizi využití BIM v organizaci (OIR).
 • Zařídí přípravu pre-BEP i samotnou tvorbu BEP (BIM Execution Plan – Realizační plán BIM).
 • Vytvoří šablony procesních dokumentů PIR (Project Information Requirements – Požadavky na projektové informace), EIR (Exchange Information Requirements – Požadavky na výměnu informací) a BIM protokolu a jeho příloh.
 • Analyzuje efektivnost navržených procesů a hledá jejich zlepšení.
 • Stanoví projektové metody a postupy pro tvorbu, předávání a kontrolu informací.
 • Kontroluje dodržování metodik BIM, řídí a školí tým koordinátorů BIM.
Koordinátor BIM

Koordinátor BIM koordinuje informační model stavby a kontroluje dodržení pravidel pro správu informací o stavbě na úrovni projektu. Zajišťuje zařazení, správnost a detailnost informací tak, aby byly splněny smluvní požadavky. Je odpovědný za to že všechny činnosti související s managementem informací jsou splněné, včas dodané a správně provedené.

 

 • Udržuje, aktualizuje BEP (BIM Execution Plan – Realizační plán BIM) a kontroluje jeho plnění ve spolupráci s Manažerem BIM. Sleduje dodržování EIR a BEP všemi zúčastněnými stranami projektu. Posuzuje návrhy potřebných úprav BEP od ostatních zúčastněných stran projektu.
 • Kontroluje, akceptuje a koordinuje PIM (Project Information Model – Informační model projektu), tedy soubor informací a modelů BIM všech účastníků projektu.
 • Koordinuje a kontroluje MIPD (Master Information Delivery Plan – Hlavní plán předávání informací) včetně jednotlivých TIDP (Task Information Delivery Plan – Plán předávání informací o úkolech).
 • Ve fázi realizace pravidelně kontroluje naplnění informačního modelu stavby a vyhodnocení správnosti dat předaných zhotovitelem v rámci informačního modelu z hlediska dodržení BEP.
 • Kontroluje a vyhodnocuje správnost informačního modelu (digitální dvojče) po dokončení stavby. Kontroluje migraci dat z CDE do CAFM (systém pro správu majetku).
Administrátor CDE

Administrátor CDE provádí implementaci, nastavení a provoz softwarového nástroje v rámci projektového CDE. Je pověřen řízením, správou a provozováním informačního modelu a výkonem dalších odborných řídících činností, které nejsou projektováním.

 

 • Pomáhá nastavit CDE a jeho pracovní postupy pro spolupráci, kritérií pro dodání a protokolů pro komunikaci tak, aby nejlépe odpovídaly každému konkrétnímu projektu nebo projektové fázi.
 • Spravuje CDE pro všechny zúčastněné strany a koordinuje činnosti v rámci CDE. Podílí se na archivaci informací a celého informačního modelu. Pomáhá se řízením workflow.
 • V průběhu realizace poskytuje školení a konzultační služby v organizaci týkající se softwarového nástroje PROCONOM.

Proconom vám pomůže s projekty

Řízení změn díla (Variace)

Řešíte u objednatele změny množství, kvality, rozměrů, načasování či technologických postupů? Nebo jsou zadány dodatečné (nové) práce a vypuštění (nerealizace) prací? Nechejte přípravu úplných podkladů potřebných pro návrh změn na díle a k jejich schválení na nás.

 

 • Zajistíme komplexní řízení korespondence a připravíme navrhované změny díla dle smlouvy, Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, prováděcí směrnice zadavatele, Metodiky pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek vydaných Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI)
 • Specifikujeme dokumenty pro zajištění úplnosti administrace změny díla.
 • Pomůžeme se správným zvolením položek pro ocenění změn, včetně detailních kalkulací.
 • Budeme vám k dispozici pro konzultace a technické asistence týkající se vašich předložených změn díla.
Tvorba nároků zhotovitele (Claimy)

Ať už se jedná o časové, nebo finanční nároky zhotovitele, máte se na koho obrátit. Pomůžeme vám sestavit dokumentaci v souladu se smlouvou, Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek a Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydaných Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI).

 

 • Zanalyzujeme podklady časového nebo finančního nároku a ověříme správnost doložených podkladů.
 • Připravíme harmonogram vćetné jeho aktualizace jako podklad pro vyčíslení nároků.
 • Připravíme odůvodnění k oprávněnosti nároku v souladu se smlouvou a vzniklou rizikovou událostí.
 • Zkompletujeme potřebné dokumenty pro časové a finanční nároky v souladu se smluvními podmínkami. Zajistíme maximální prokazatelnost nároku.
 • Provedeme vás formálním postupem při předložení konkrétních nároků.
 • Poskytneme součinnost při znaleckém a expertním posuzování nároku objednatelem.

Napište si o konzultaci


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů