Efektivní řízení stavebního projektu D35 Janov – Opatovec

Stavba D35 Janov – Opatovec představuje významnou infrastrukturní stavbu, která klade vysoké nároky na management a koordinaci. V rámci tohoto projektu společnost Proconom poskytuje komplexní služby.

Představení úseku stavby D35

Projekt stavby D35 Janov – Opatovec je součástí rozsáhlého infrastrukturního rozvoje, který má klíčový význam pro zlepšení dopravní situace a snížení dopravní zátěže v regionu. Tento úsek dálnice je navržen v kategorii R 25,5/120 a po dokončení poskytne alternativní trasu k přetížené dálnici D1, což významně přispěje k rozdělení dopravního zatížení.

Stavba dálnice je navržena tak, aby se stala klíčovým dopravním spojením mezi Olomoucí a Hradcem Králové, čímž umožní redistribuci dopravy a snížení zatížení na dálnici D1. Úsek má celkovou délku 11 753 metrů a zahrnuje i mimoúrovňovou křižovatku Opatovec, která napojuje silnice I/35 a I/43.

Technické specifikace výstavby

Úsek zahrnuje výstavbu sedmi mostních objektů, čtyř nadjezdů a dvou ekoduktů, což vyžaduje precizní inženýrské a stavební práce. Významným technickým úkolem je most přes silnici I/35 a Mikulečský potok o délce 439 metrů, který představuje největší jednotlivý mostní objekt na této trase.

Veškeré stavební práce jsou prováděny s důrazem na minimální dopad na životní prostředí a obyvatelstvo. Dálnice neprochází žádným velkoplošným chráněným územím, ale v blízkosti trasy se nachází evropsky významná lokalita Psí kuchyně a v UNESCO zapsané památky v nedaleké Litomyšli. Veškeré práce jsou prováděny s ohledem na ochranu této lokality a snižování hlukového a environmentálního zatížení.

Služby dodávané Proconomem

Specialisté služeb zajišťují řadu činností pro zhotovitele stavby. Mezi nejvíce řešené úkoly patří řešení smluvní korespondence, řízení změn díla (variace) a administrace změn během výstavby (ZBV), technická a administrativní pomoc při správě harmonogramu stavebních prací a v neposlední řadě claimová agenda.

Služba zahrnuje nejenom běžné správní úkony, ale především aktivní práci s dokumentací, smlouvou o dílo, smluvními podmínkami FIDIC a metodikami, které jsou ke smlouvě o dílo přidružené. Konzultanti z Proconomu jsou přítomni na stavbě, aby zajistili, že všechny činnosti probíhají v souladu se smlouvu o dílo projektu D35 Janov – Opatovec, přičemž zajišťují i efektivní komunikaci mezi smluvními stranami. Tento proces zahrnuje detailní evidenci všech změn a nároků, jejich kvantifikaci a případné zpracování claimů v souladu se smluvními podmínkami FIDIC a přidruženými metodikami.

Projektovou manažerkou za Proconom je na této stavbě D35 Andrea Hujerová. Smluvní korespondenci, administraci ZBV, claimovou agendu i správu harmonogramu má v malíčku. „Správa změn díla, včetně administrace variací a změn během výstavby, zahrnuje komplexní řízení smluvní korespondence týkající se poskytování služeb v souladu se smlouvou, smluvními podmínkami, technickou specifikací a dalšími příslušnými smluvními dokumenty. Připravujeme navrhované změny díla nebo služeb z pohledu zákon o veřejných zakázkách. smluvních, zákonných podmínek a interních předpisů, jako jsou smluvní podmínky, směrnice zadavatele či metodika SFDI pro správu změn díla. Dále specifikujeme dokumenty, které zajistí úplnost dokumentace změny. Naše konzultační činnost a technická asistence se zaměřuje na všechny předložené změny díla (variace).” vysvětluje svou práci Andrea.

Společně s kolegyní, hlavní konzultantkou Lucií Lešákovou, se Andrea věnuje na stavbě poskytování komplexního contract a claim managementu. Konzultant důkladně zná zadávací dokumentaci, smlouvu a oborové zvyklosti i standardy, díky čemuž efektivně pomáhá uplatňovat práva, která z těchto dokumentů a praxe vyplývají.

Lucie doplňuje praktickou zkušenost: bez cenového specialisty, který kalkuluje individuální řešení zhotovitele a má cenový specialista jako kolega Michal Hanák, se činnost Proconomu na stavbě dálnice neobejde.

Technologie a software

Pro zajištění plnění služeb je využíván software PROCONOM. Komplexní modulární software umožňuje digitalizaci všech administrativních procesů a integraci dat z různých částí stavby. Díky centralizované databázi (CDE) a modulu pro správu změn mohou být všechny informace efektivně sdíleny mezi týmem a aktualizovány v reálném čase, což výrazně snižuje riziko chyb a zpoždění. V případě tohoto úseku D35 jsou využívány moduly pro Změnu během výstavby (ZBV) a workflow na dané ZBV.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.