Společné datové prostředí (CDE) a BIM: Řešení pro výstavbě a rekonstrukci nemocnic

Výstavba a rekonstrukce nemocnic představují komplexní a náročné výzvy. V posledních letech jsme byli svědky řady technických skandálů, zpoždění a finančních problémů v této oblasti. Jak mohou moderní technologie, jako je Building Information Management (BIM) a Common Data Environment (CDE), přispět k úspěšnému dokončení těchto projektů a zlepšit efektivitu, koordinaci a kvalitu stavebních procesů?

Složitá infrastruktura nemocnic, náročné projekty a koordinace

Nemocnice mají složitou infrastrukturu zahrnující různé typy rozvodů (elektrické, datové, medicinální plyny) a specifické požadavky na stínění a ochranu před elektromagnetickým rušením (EMI). BIM umožňuje modelování všech těchto systémů a simulaci jejich fungování, zatímco CDE poskytuje platformu pro dokumentaci a sledování instalace a údržby všech systémů. Výsledkem je řešení specifických požadavků na rozvody a stínění. Simulace a analýza akustických vlastností budovy pomáhá optimalizovat materiály a konstrukce pro snížení hluku.
Jak využití BIM a CDE k vyřešení konkrétních problémů při budování nových nemocnic, zlepešení komunikace a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami? Praktické příklady z České republiky ukazují, jak tyto technologie přinášejí revoluci do projektování a správy zdravotnických zařízení.

Praktické využití BIM a CDE při výstavbě nemocnic

Centralizace dat zajišťuje ukládání a správu veškerých projektových dat. Všechny dokumenty, plány, modely a další informace jsou uloženy na jednom místě a jsou snadno dostupné všem účastníkům projektu. Bezpečnost a kontrola přístupu je samozřejmostí. Citlivé informace jsou chráněny a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby s možností sledování změn v projektové dokumentaci a jejich dopadů v reálném čase zajišťuje transparentnost a umožňuje rychlou reakci na změny a aktualizace. Zlepšení komunikace a spolupráce je zajištěno přístupem ke stejnému modelu a sdílení aktuálních informací s oprávněnými účastníky projektu. Všichni, od architektů po dodavatele a mohou efektivně spolupracovat.

BIM umožňuje vytvoření podrobného 3D modelu budovy, který zahrnuje veškeré aspekty projektu a zajišťuje tak integrované projektování. Architektonické, konstrukční, mechanické, elektrické a instalatérské systémy jsou integrovány do jednoho modelu, což efektivně koordinuje práci mezi různými profesemi a minimalizuje chyby způsobené nesouladem v projektové dokumentaci. Simulujeanalyzuje různé aspekty návrhu, včetně například proudění vzduchu, teploty a hygienických standardů. Identifikuje problémy již v projektové fázi a řeší potenciální problémy ještě před zahájením stavby. Například konflikty mezi různými stavebními prvky, jako jsou rozvody a elektrické vedení, mohou být identifikovány a řešeny v digitálním modelu, což předchází nákladným a časově náročným opravám na staveništi. Což je obzvláště důležité v nemocnicích, kde musí být zajištěny specifické podmínky pro různé lékařské oddělení.

Efektivní příprava stavby je zajištěna centralizovanou platformu pro plánování a koordinaci všech aspektů stavby. Všechny zainteresované strany, včetně architektů, inženýrů, dodavatelů a klientů, mají přístup k aktuálním informacím a mohou efektivně spolupracovat. BIM také umožňuje sledovat postup stavebních prací v reálném čase, což usnadňuje řízení projektu a zajištění, že projekt probíhá podle plánu.

Kolizní detekce pomáhá identifikovat a řešit kolize mezi různými systémy ještě před zahájením výstavby. Tímto způsobem lze předejít situacím, kdy například potrubí prochází místem, kde má být instalován kabelový kanál. Detekce kolizí před zahájením stavebních prací minimalizuje riziko chyb a oprav na staveništi. Kromě 3D modelování zahrnuje BIM i časové a nákladové modelování, umožňující provázání stavebních prvků s časovými harmonogramy a nákladovými odhady. Provázání stavebních prvků s časem a náklady usnadňuje řízení projektu a sledování nákladů (prostavěnost).

Nemocnice mají složitou infrastrukturu zahrnující různé typy rozvodů (elektrické, datové, medicinální plyny) a specifické požadavky na stínění a ochranu před elektromagnetickým rušením (EMI). BIM umožňuje modelování všech těchto systémů a simulaci jejich fungování, zatímco CDE poskytuje platformu pro dokumentaci a sledování instalace a údržby všech systémů. Výsledkem je řešení specifických požadavků na rozvody a stínění. Například hluk je kritickým faktorem při výstavbě a provozu nemocnic. Simulace a analýza akustických vlastností budovy, což pomáhá optimalizovat materiály a konstrukce pro snížení hluku. CDE uchovává a sdílí všechny akustické analýzy a specifikace, což zajišťuje, že všechna opatření jsou implementována správně a včas.
BIM poskytuje podrobnou dokumentaci, která je užitečná pro správu a údržbu budovy po jejím dokončení. Všechny informace o konstrukci, instalacích a zařízeních jsou uloženy v jednom centrálním modelu, což usnadňuje jejich správu a přístup k nim. BIM modely mohou být použity po dokončení stavby pro účely facility managementu. Detailní digitální model budovy poskytuje informace o všech stavebních prvcích a systémech, což usnadňuje údržbu a opravy. Díky integraci s moderními technologiemi, jako je Internet of Things (IoT), je možné implementovat prediktivní údržbu, která předchází poruchám a minimalizuje výpadky provozu.

Dobré příklady z praxe

E

Nemocnice Jihlava

V projektu rekonstrukce a dostavby nemocnice Jihlava byly využity konkrétní způsoby využití BIM, které mohly odhalit problémy již v rámci projektové přípravy. To umožnilo předejít vícenákladům při realizaci stavby a zajistit, že projekt probíhá podle plánu.
E

Nemocnice Náchod

Projekt modernizace Oblastní nemocnice Náchod využíval BIM model od projektanta i ve fázi realizace stavby. BIM modely byly použity pro efektivní přípravu stavby, předcházení problémům při realizaci a optimalizaci stavebních procesů. Efektivní využití bylo klíčové zejména u rozvodů silnoproudu, slaboproudu a měření regulace. Na datovém modelu mohlo pracovat více osob současně.

Problémy při budování nových nemocnic

Zkušenosti ukazují, že nekvalitní projekty vedou k prodražování, prodlužování výstavby a komplikacím. Starší projekty neodpovídají současným standardům a potřebám, což vyžaduje modernizaci a aktualizaci plánů pro zajištění efektivního využití zdrojů a poskytování kvalitní zdravotní péče. Tyto problémy vedou k prodlužování rekonstrukcí, finančním problémům a ohrožení dotačního financování. Odhalují také širší systémové problémy v hospodaření některých nemocničních skupin, což vyvolává otázky ohledně efektivity a transparentnosti řízení veřejných prostředků.

Například Práce na rekonstrukci pavilonu E2 Městské nemocnice Ostrava ukázaly, že provádění stavebních úprav za plného provozu nemocnice je náročné a vyžaduje úzkou spolupráci napříč nemocnicí. Další příklady:

E

Nemocnice Rázsochy v Bratislavě

Výstavba nabrala takové zpoždění, že se nestihne dokončit v rámci Plánu obnovy. Tento projekt je klíčový pro zlepšení zdravotní péče v regionu a jeho zpoždění může znamenat, že pacienti budou muset i nadále využívat starší a méně vybavené zdravotnické zařízení. Odobně se potýkají i s problémy při výstavbě nové nemocnice v Martině, která se bude stavět pouze do úrovně hrubé stavby
E

Nemocnice ve Zlíně

Projekt z roku 2011 byl vyhotoven za jiných zdravotnických standardů. Přepočet nákladů ukazuje, že nová nemocnice by mohla být efektivnější a levnější než rekonstrukce staré. Veřejná zakázka na projekt nových budov však vedla k trestnímu oznámení a dalším problémům s výstavbou. Současné vedení kraje zrušilo zakázku na projektanta nové nemocnice s odůvodněním, že tím ušetří finanční prostředky, které mohou být využity na jiné projekty v regionu. Kraj se nyní přiklání spíše k rekonstrukci stávajících budov místo výstavby nových, což podle některých názorů může být efektivnější a ekonomičtější.

Souhrn výhod BIM a CDE při realizaci staveb nemocnic v mohou výrazně zlepšit efektivitu a kvalitu stavebních projektů.

Identifikace problémů již v projektové fázi, efektivní příprava stavby, provázání stavebních prvků s časem a náklady a snížení nákladů na provoz a údržbu jsou klíčovými přínosy BIM. Konkrétní příklady ukazují, jak BIM může přispět k úspěšnému dokončení stavebních projektů a zajistit, že nové zdravotnické zařízení budou odpovídat současným standardům a potřebám.

Projekty nemocnic čelí různým výzvám, včetně technických problémů, finančních skandálů a nekvalitních projektů. Využití moderních technologií, je může pomoci překonat a zlepšit zlepší kvalitu zdravotní péče a dostupnost moderních zdravotnických zařízení pro občany.

BIM a CDE nejsou jen nástroje, ale přístupy, které mění způsob, jakým jsou nemocnice navrhovány, stavěny a spravovány. Implementace softwaru a služeb je klíčovým krokem k modernizaci zdravotnické infrastruktury a zajištění vysokých standardů péče.

Výhod řešení CDE a BIM společně se službami Proconomu

Zajišťujeme nejen samotné softwarové řešení, ale také celé portfolio služeb v jejichž rámci zajistíme vše od integrace a zaškolení, až po odborné služby během realizace stavby.

1. Zvýšení efektivity a snížení nákladů:

– Automatizace procesů: Software Proconom umožňuje automatizovat administrativní a stavební procesy, což vede k úspoře času a nákladů.

– Optimalizace nákladů: Díky přesným nákladovým odhadům a sledování nákladů v reálném čase může software přispět k optimalizaci nákladů a minimalizaci finančních rizik.

– Provázání stavebních prvků s časem a náklady

2. Lepší koordinace a plánování:

– Identifikace problémů v projektové fázi: Detekce a řešení konfliktů, simulace energetické náročnosti, proudění vzduchu, osvětlení.

– Centralizovaná platforma: Proconom poskytuje centralizovanou platformu pro plánování a koordinaci všech aspektů stavby, což zajišťuje, že všechny zainteresované strany mají přístup k aktuálním informacím a mohou efektivně spolupracovat.

– Sledování postupu prací: Umožňuje sledovat postup stavebních prací v reálném čase, což usnadňuje řízení projektu a zajišťuje, že projekt probíhá podle plánu.

3. Zvýšení kvality projektů:

– Efektivní příprava stavby: Plánování a koordinace, sledování postupu prací v reálném čase.

– Detekce a řešení konfliktů: Software umožňuje detekovat a řešit potenciální problémy ještě před zahájením stavby, což předchází nákladným a časově náročným opravám na staveništi.

– Simulace a analýzy: Umožňuje provádět různé simulace a analýzy, které pomáhají optimalizovat design budovy a zajistit její efektivní provoz.

4. Zlepšení komunikace a spolupráce:

– Sdílení aktuálních informací: Všichni účastníci projektu mají přístup ke stejnému modelu a mohou sdílet aktuální informace, což zlepšuje spolupráci a minimalizuje chyby.

– Bezpečnost a kontrola přístupu: Proconom nabízí pokročilé možnosti správy přístupu a bezpečnosti dat, což zajišťuje, že citlivé informace jsou chráněny a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby.

Seznam všech funkcí software Proconom najdete zde. Verze a licencování najdete přehledně v tabulce zde a pokud by vás zajímalo řešení pro výběrová řízení TenderPack, přečtěte si další informace zde. Veškeré informace o službách Proconomu v oblasti digitalizace stavebnictví i službách během výstavby, jakou jsou ZBV a claim managment nabízíme zde.

Využití softwaru a služeb Proconom může výrazně přispět k překonání technických a organizačních problémů při rekonstrukcích a výstavbě nemocnic v České republice.

Implementace BIM a CDE technologií přináší řadu výhod, které zlepšují efektivitu, kvalitu a udržitelnost stavebních projektů, což vede k lepší zdravotní péči a optimalizaci nákladů.

Zanechte nám kontakt,
rádi se Vám ozveme


    Souhlasím se zpracováním osobních údajů