Společné datové prostředí (CDE): lék na problémy při rekonstrukci a výstavbě nemocnic

Výstavba a rekonstrukce nemocnic jsou komplexní a náročné procesy, které zahrnují řadu specifických požadavků. V posledních letech se objevily problémy spojené s technickými skandály, zpožděními a finančními problémy při realizaci zdravotnických projektů. Moderní technologie, jako je Building Information Management (BIM) a Common Data Environment (CDE), mohou významně přispět k úspěšné realizaci projektů tím, že zlepší efektivitu, koordinaci a kvalitu stavebních procesů.

Problémy při budování nových nemocnic

Zkušenosti ukazují, že nekvalitní projekty vedou k prodražování, prodlužování výstavby a komplikacím. Starší projekty neodpovídají současným standardům a potřebám, což vyžaduje modernizaci a aktualizaci plánů pro zajištění efektivního využití zdrojů a poskytování kvalitní zdravotní péče. Problémy vedou k prodlužování rekonstrukcí, finančním problémům a ohrožení dotačního financování. Odhalují také širší systémové problémy v hospodaření některých nemocničních skupin, což vyvolává otázky ohledně efektivity a transparentnosti řízení veřejných prostředků. Více o konkrétních problémech zde.

Praktické využití BIM a CDE při výstavbě nemocnic

Centralizace dat zajišťuje ukládání a správu veškerých projektových dat. Všechny dokumenty, plány, modely a další informace jsou uloženy na jednom místě a jsou snadno dostupné všem účastníkům projektu. Bezpečnost a kontrola přístupu je samozřejmostí. Citlivé informace jsou chráněny a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby s možností sledování změn v projektové dokumentaci a jejich dopadů v reálném čase zajišťuje transparentnost a umožňuje rychlou reakci na změny a aktualizace.

Zlepšení komunikace a spolupráce je zajištěno přístupem ke stejnému modelu a sdílení aktuálních informací s oprávněnými účastníky projektu. Všichni, od architektů po dodavatele a mohou efektivně spolupracovat. BIM umožňuje vytvoření podrobného 3D modelu budovy, který zahrnuje veškeré aspekty projektu a zajišťuje tak integrované projektování. Architektonické, konstrukční, mechanické, elektrické a instalatérské systémy jsou integrovány do jednoho modelu, což efektivně koordinuje práci mezi různými profesemi a minimalizuje chyby způsobené nesouladem v projektové dokumentaci.

Software simulujeanalyzuje různé aspekty návrhu, včetně například proudění vzduchu, teploty a hygienických standardů. Identifikuje problémy již v projektové fázi a řeší potenciální problémy ještě před zahájením stavby. Například konflikty mezi různými stavebními prvky, jako jsou rozvody a elektrické vedení, mohou být identifikovány a řešeny v digitálním modelu, což předchází nákladným a časově náročným opravám na staveništi. Což je obzvláště důležité v nemocnicích, kde musí být zajištěny specifické podmínky pro různé lékařské oddělení.

Efektivní příprava stavby je zajištěna centralizovanou platformu pro plánování a koordinaci všech aspektů stavby. Všechny zainteresované strany, včetně architektů, inženýrů, dodavatelů a klientů, mají přístup k aktuálním informacím a mohou efektivně spolupracovat. BIM také umožňuje sledovat postup stavebních prací v reálném čase, což usnadňuje řízení projektu a zajištění, že projekt probíhá podle plánu.

Kolizní detekce pomáhá identifikovat a řešit kolize mezi různými systémy ještě před zahájením výstavby. Tímto způsobem lze předejít situacím, kdy například potrubí prochází místem, kde má být instalován kabelový kanál. Detekce kolizí před zahájením stavebních prací minimalizuje riziko chyb a oprav na staveništi. Kromě 3D modelování zahrnuje BIM i časové a nákladové modelování, umožňující provázání stavebních prvků s časovými harmonogramy a nákladovými odhady. Provázání stavebních prvků s časem a náklady usnadňuje řízení projektu a sledování nákladů (prostavěnost).

Nemocnice mají složitou infrastrukturu zahrnující různé typy rozvodů (elektrické, datové, medicinální plyny) a specifické požadavky na stínění a ochranu před elektromagnetickým rušením (EMI). BIM umožňuje modelování všech těchto systémů a simulaci jejich fungování, zatímco CDE poskytuje platformu pro dokumentaci a sledování instalace a údržby všech systémů. Výsledkem je řešení specifických požadavků na rozvody a stínění. Například hluk je kritickým faktorem při výstavbě a provozu nemocnic: simulace a analýza akustických vlastností budovy, což pomáhá optimalizovat materiály a konstrukce pro snížení hluku. CDE uchovává a sdílí všechny akustické analýzy a specifikace, což zajišťuje, že všechna opatření jsou implementována správně a včas.

BIM poskytuje podrobnou dokumentaci, která je užitečná pro správu a údržbu budovy po jejím dokončení. Všechny informace o konstrukci, instalacích a zařízeních jsou uloženy v jednom centrálním modelu, což usnadňuje jejich správu a přístup k nim.

BIM modely mohou být použity po dokončení stavby pro účely facility managementu. Detailní digitální model budovy poskytuje informace o všech stavebních prvcích a systémech, což usnadňuje údržbu a opravy. Díky integraci s moderními technologiemi, jako je Internet of Things (IoT), je možné implementovat prediktivní údržbu, která předchází poruchám a minimalizuje výpadky provozu. Příklady z praxe najdete na naších stránkách v části věnované problematice BIM a CDE v nemocnicích.

Souhrn výhod BIM a CDE při realizaci staveb nemocnic v mohou výrazně zlepšit efektivitu a kvalitu stavebních projektů.

Identifikace problémů již v projektové fázi, efektivní příprava stavby, provázání stavebních prvků s časem a náklady a snížení nákladů na provoz a údržbu jsou klíčovými přínosy BIM. Konkrétní příklady ukazují, jak BIM může přispět k úspěšnému dokončení stavebních projektů a zajistit, že nové zdravotnické zařízení budou odpovídat současným standardům a potřebám.

Projekty nemocnic čelí různým výzvám, včetně technických problémů, finančních skandálů a nekvalitních projektů. Využití moderních technologií, je může pomoci překonat a zlepšit zlepší kvalitu zdravotní péče a dostupnost moderních zdravotnických zařízení pro občany.

BIM a CDE nejsou jen nástroje, ale přístupy, které mění způsob, jakým jsou nemocnice navrhovány, stavěny a spravovány. Implementace softwaruslužeb je klíčovým krokem k modernizaci zdravotnické infrastruktury a zajištění vysokých standardů péče. Máte-li zájem o další nezávazné informace, kontaktujte nás přes formulář, rádi se Vám ozveme.

Připravili jsme pro Vás detailní informace o přínosu BIM a CDE při přípravě a realizaci rekonstrukcí a výstavbě nemocnic.

Přečtěte si zde.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.