Co skrývají zkratky DSŘ, NGÚP, BIM: přechod k efektivitě

Stavebnictví v České republice postupně začíná procházet zásadní transformací díky postupující digitalizaci a novým legislativním opatřením. Roli v tomto procesu hraje nejen nový zákon o BIM (Building Information Management), který přináší významné změny a posun směrem k efektivnějšímu řízení stavebních projektů. Podívejme se na hlavní aspekty nové legislativy a dopady na stavební průmysl, porovnejme situaci a udělejme si přehled o výhodách a výzvách digitalizace.

Komplexní transformace procesů

Digitalizace stavebnictví přináší komplexní transformaci procesů, zvyšuje efektivitu, zjednodušuje komunikaci a zásadně snižuje chybovost. BIM poskytuje komplexní databázi informací, která slouží všem zainteresovaným stranám během celého životního cyklu budovy – od koncepčního návrhu až po demolici.

Společnost Proconom je jedním z klíčových hráčů na poli digitalizace stavebnictví v Česku. Vyvíjí sofistikovaný software pro řízení stavebních projektů, který umožňuje projektantům, dodavatelům a investorům pracovat na projektu společně v reálném čase, což značně zvyšuje produktivitu a snižuje nedorozumění.

Změny pro stavebníky: Digitální stavební řízení a Geoportál a zákon o BIM

Pokud vás čeká stavba nemovitosti, můžete očekávat, že díky tzv. novému stavebnímu zákonuPortálu stavebníka se již nebudete muset složitě doprošovat na příslušném stavebním úřadě, jaký formulář a jaký postup zvolit. Celý proces se nově nazývá Digitální stavební řízení (DSŘ). Problematika digitalizace stavebnictví je široké téma, kterému se budeme i nadále věnovat.

Geoportál, tentokrát národní

Geografická data, včetně údajů o vlastnictví nemovitostí a další údaje o využití území, jsou již kvalitně zpracována například v Geoportálu ČÚZK. Aby bylo možné s těmito daty efektivně pracovat a využívat je v rámci DSŘ, vznikne Národní geoportál územního plánování (NGÚP). Portál bude klíčovou součástí pro naplňování nového stavebního zákona.

NGÚP bude sbírat všechny výstupy z územně plánovací činnosti, jako jsou zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Od července letošního roku by měl tento systém umožňovat architektům, projektantům, autorizovaným technikům, stavebníkům, úřadům a samosprávám využívat služby podle zásad otevřených dat. Systém také umožní podávání připomínek a námitek k územnímu plánování online.

Nový zákon o BIM

Nový zákon o BIM zavede povinnost využívat informační model stavby pro určité subjekty a cílí primárně na veřejné investice realizované státem nebo kraji a jejich organizacemi. Konkrétně půjde o organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace; vyšší územní samosprávné celky a příspěvkové organizace zřízené vyššími územně samosprávnými celky; jiné právnické osoby, zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu; jiné právnické osoby, financované či řízené převážně organizačními složkami státu.

Zákon má za cíl standardizovat procesy, zajistit kompatibilitu dat a zvýšit transparentnost v průběhu stavebních projektů. Mezi hlavní přínosy patří efektivnější příprava, realizace a správa staveb pomocí digitálních nástrojů a sdílených informací.

Digitalizace stavebnictví: Přechod k efektivitě a transparentnosti

Výhody a výzvy implementace BIM

Adopce BIM technologií přináší mnoho výhod. Centralizace informací minimalizuje riziko chyb z nepřesností a nedostatků v komunikaci. Digitalizace umožňuje efektivnější správu projektových dat, což vede k rychlejším a kvalitnějším rozhodovacím procesům. Nicméně, přechod na plně digitální systémy nese i výzvy. Stavební firmy a jejich management často čelí výzvě změnit zaběhlé postupy a přijmout nové technologie, což může vyvolat odpor nebo potřebu výrazné podpory a edukace.

Úspěšná adaptace BIM bude vyžadovat intenzivní vzdělávání pracovníků a překonání počátečního odporu ke změnám. Velkou výhodu budou mít firmy, které již s metodou BIM experimentují a sbírají praktické zkušenosti na pilotních projektech.

Podpora státu a budoucí kroky

Pro úspěšné zavedení BIM do praxe bude klíčová podpora státu a ochota stavebního sektoru přijmout nové technologie a postupy. Je třeba zajistit dostatečné vzdělávací programy, standardizaci procesů a datových formátů a podporu pro malé a střední podniky. Česká agentura pro standardizaci (ČAS) již pracuje na vytvoření Datového standardu staveb (DSS), který zavádí pravidla pro uspořádání informací v BIM modelu a umožňuje sdílení v interoperabilním formátu IFC.

Srovnání s Estonskem

Estonsko je často uváděno jako příklad úspěšné digitalizace ve stavebnictví. Tento pobaltský stát svou ekonomickou proměnu postavil právě na digitalizaci a ukazuje nám cestu, na kterou se v Česku zatím opatrně vydáváme. Výhody digitalizace ve stavebnictví jsou neoddiskutovatelné: snížení provozních nákladů, zkrácení doby trvání projektů a zvýšení kvality staveb. Tedy celý proces od přípravy přes povolování, realizaci a kolaudaci.

V Česku je situace stále v počáteční fázi, ale nový zákon o BIM a snahy o digitalizaci stavebního řízení jsou kroky správným směrem. Příkladem může být Portál stavebníka, který bude prvním krokem k digitalizaci stavebnictví ve veřejné správě.

Výhody software Proconom pro řízení stavebních projektů

Komplexní modulární software pro řízení stavebních projektů, který nabízí mnoho výhod:

  1. Centralizace a sdílení informací: jedno místo pro všechny dokumenty a data, čímž zvyšuje transparentnost a minimalizuje chyby způsobené nepřesnostmi. Společné datové prostředí (CDE) – všechny informace a dokumenty jsou přehledně na jednom místě, snadno dostupné pro všechny oprávněné uživatele. Odpadá zdlouhavé hledání a přeposílání souborů.
  2. Optimalizace procesů: Umožňuje efektivní správu projektů, od plánování až po realizaci, což vede k úsporám času a nákladů. Workflow – Zohledňuje řízení úkolů, procesů a lidí. Společně s DMS se jedná o základ CDE.
  3. Digitální model stavby (DiMS) – informační model umožňuje lepší představu o projektu, usnadňuje komunikaci a odhalování kolizí. Šetří čas i náklady na vícepráce.
  4. Real-time spolupráce: Umožňuje všem zúčastněným stranám pracovat na projektu společně v reálném čase, což zvyšuje produktivitu a snižuje nedorozumění.
  5. Efektivnější procesy – automatizace rutinních činností jako jsou změnová řízení, schvalování faktur apod. Zrychluje se tím průběh projektu a ušetří se kapacity zaměstnanců pro důležitější úkoly.
  6. Mobilní přístup – informace z Proconomu jsou dostupné i na stavbě přes mobilní aplikaci. Stavbyvedoucí i řemeslníci tak mají neustále aktuální podklady.
  7. Podpora rozhodování: Business Intelligence nástroje umožňují datově podložené rozhodování. Přehledné reporty – manažerské přehledy dávají vedení firmy okamžitý přehled o stavu všech projektů. Lze tak činit rychlejší a informovanější rozhodnutí.
  8. Auditní stopa – Umožňuje sledovat aktivitu jednotlivých uživatelů a změn, které vytvořili.

 

Závěrem

Digitalizace přináší českému stavebnictví mnoho příležitostí k vyšší efektivitě, transparentnosti a udržitelnosti. Úspěšná implementace BIM a využití software jako je Proconom může českému stavebnictví pomoci dohnat a možná i předehnat vyspělejší země a stát se lídrem v inovacích a udržitelnosti.

 

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.